Privacybeleid

Gemeente & OCMW Lummen respecteren jouw privacy en verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 december 1992 en de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG), misschien beter bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn allerhande gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Dat kan gaan om algemene identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, rijksregisternummer, … maar ook om medische gegevens, geboortedatum, nationaliteit, gezinssamenstelling, … .

Op welke manier verkrijgen gemeente & OCMW Lummen jouw persoonsgegevens?

In sommige gevallen bezorg je ons die zelf, via de website, via een formulier, telefonisch, … Dit kan dan zijn omdat je jezelf wil inschrijven op een nieuwsbrief, of omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening. Van inschrijvingen voor sportkampen tot aanvragen van bijvoorbeeld poetshulp; daarbij bezorg je ons al heel wat informatie

Daarnaast kan het ook zijn dat gemeente of OCMW omwille van bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of in het kader van het openbaar belang, zelf op zoek gaat naar je gegevens in het rijksregister of via de kruispuntbank voor de sociale zekerheid.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Gemeente & OCMW gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verzameld werden.  Als het gaat om gegevens die we zelf opvragen uit het rijksregister, betekent dat enkel voor die doelen waarvoor we toelating kregen (zoals wettelijk bepaald). Als het gaat om gegevens die je ons bezorgde in het kader van onze dienstverlening gebruiken we die enkel om die dienstverlening te kunnen bieden. Als je bijvoorbeeld je emailadres doorgaf om onze nieuwsbrief te ontvangen, gebruiken we dat ook alleen om je de nieuwsbrief toe te sturen.

Als we je gegevens voor iets anders willen gebruiken, dan vragen we je steeds eerst je toestemming. Je kan die toestemming op elk gegeven moment terug intrekken. Je kan je bijvoorbeeld op elk moment terug uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Worden jouw gegevens nog doorgegeven aan derden?

Gemeente & OCMW Lummen geven je gegevens enkel door aan anderen wanneer dat nodig is voor de dienstverlening of wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met de organisaties die in opdracht van gemeente of OCMW persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld met de firma’s die onze software beheren, de firma die de website heeft gemaakt, …), zodat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we deze verzamelden. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd. Uiteraard zijn we als gemeente en OCMW wel gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen die ons opleggen om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Kan je jouw gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren als ze fout of onvolledig zijn,  of (onder bepaalde voorwaarden) te laten verwijderen. Je kan ook een kopie krijgen van de persoonsgegevens, of vragen om ze door te geven aan een derde partij.

Je kan een aanvraag doen door een simpel mailtje naar [email protected] . Vooraleer we ingaan op je vraag, gaan we je wel vragen om je identiteit te bewijzen.

Waar kan je terecht met andere vragen en hoe kan je een klacht indienen?

Zoals bepaald in de wetgeving, duidden gemeente & OCMW Lummen een functionaris voor gegevensbescherming aan, waar je terechtkan met al je vragen en klachten. Dat kan door een mailtje naar [email protected].

Je kan er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: [email protected]

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Over website, Facebook, cookies, …

De website maakt gebruik van cookies. De gemeente en het OCMW zijn  vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op onze website wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

Gemeente & OCMW hebben geen invloed op de manier waarop externe platformen zoals Twitter, Facebook, Flexmail, Google Analytics, … omgaan met jouw persoonsgegevens. Via deze weg kunnen jouw gegevens ook buiten de Europese unie terechtkomen. Wil je hierover meer weten lees je best de privacyverklaring van die platformen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Omdat we altijd vertrekken vanuit de wetgeving om te bepalen hoe we omgaan met persoonsgegevens, zou het kunnen dat ons privacybeleid nog wordt aangepast. Als de wetgeving verandert, volgen wij uiteraard ook deze wijzigingen. Je vindt hier steeds de meest recente informatie terug.